Tạo ra Resume từ template (Word 2003, 2007, và 2010)

1 Mở một tập tin mới. Trong Word 2003, chọn “New” từ menu File. Trong Word 2007, nhấn vào nút “Microsoft Office”, sau đó chọn “New” từ menu File. Trong Word 2010, nhấp vào tab File, sau đó chọn “New” từ menu File ở phía bên trái của File trang. 2 Chọn một mẫu. Từ cửa sổ nhiệm vụ New …