Trăc nghiệm – Ôn thi – Tin học ứng dụng-HVTC-AOF-www.sanghv.com

Welcome to your Ôn thi Tin học ứng dụng 2020 - hvtc - aof

Họ Và Tên Lớp Email Phone Number
1.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]
Tên miền nào dưới đây hợp lệ:
2.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Các hệ thống kinh tế bao cấp thuộc loại hệ thống nào?
3.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Các hệ thống kinh tế thị trường nói chung thuộc loại hệ thống nào?
4.
[ Chương 2. VisualFoxpro ]
Tệp dữ liệu trong Visual fox có phần mở rộng là
5.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Tham số Set Target Cell (Set Objective)  trong solver dùng làm gì?
6.
[ Chương 2. VisualFoxpro ]
Kiểu dữ liệu nào không phải là kiểu dữ liệu của Visual Fox
7. Your new question!
8.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Khi lưu tệp trình diễn trong powerpoint 2013 thì tên tệp có phần mở rộng là gì?
9.
[ Chương 2. VisualFoxpro ]
Trong visual Fox cách viết hằng đúng là
10.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Để tạo màu nền cho slide ta click chuột phải và chọn:
11.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Hệ thống thông tin bán hàng thuộc loại hệ thống nào?
12.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Thông tin đầu ra nào không phải của hệ thống thông tin quản lý?
13.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Trong custom animation, chức năng tạo hiệu ứng đi vào cho đối tượng
14.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]
Bộ giao thức nào đƣợc dùng chủ yếu trên Internet?
15.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]
Trong các thuật ngữ dưới, thuật ngữ nào KHÔNG chỉ các giao thức?
16.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]
HTTP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
17.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Hệ thống thông tin doanh nghiệp không có thành phần nào trong các thành phần sau đây:
18.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Hệ thống xử lí nghiệp vụ do ai đảm nhiệm?
19.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Tổ hợp phím nào để trình chiếu từ slide hiện tại
20.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]
Phương tiện thanh toán điện tử được dùng phổ biến nhất