Trăc nghiệm – Ôn thi – Tin học ứng dụng-HVTC-AOF-www.sanghv.com

Welcome to your Ôn thi Tin học ứng dụng 2020 - hvtc - aof

Họ Và Tên Lớp Email Phone Number
1. Your new question!
2.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Qui trình để giải các bài toán tối ưu sử dụng Solver thực hiện theo các bước sau:
1. Xây dựng các ràng buộc (Constraints)
2. Xây dựng hàm mục tiêu (Objective Function)
3. Sử dụng Solver để tìm phương án tối ưu
4.Tổ chức dữ liệu trên bảng tính Excel
3.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]
Chỉ ra yếu tố không phải khó khăn khi tham gia TMĐT
4.
[ Chương 2. VisualFoxpro ]
Kiểu số trong Visual Fox có độ rộng tối đa là
5.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Thông tin đầu ra nào không phải của hệ thống thông tin quản lý?
6.
[ Chương 2. VisualFoxpro ]
Hàm Str(16/3,5,2) trả về kết quả
7.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]
WWW là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
8.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Công cụ solver trong excel có chức năng gì?
9.
[ Chương 2. VisualFoxpro ]
Giả sử có biến X=’Tin học’, Lệnh Len([A]) trả về kết quả:
10.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]
Theo cách hiểu chung hiện nay, để tiến hành các hoạt động thương mại là việc sử dụng
Internet
11.
[ Chương 2. VisualFoxpro ]
Tên trường nào sau đây trong Visual Fox không hợp lệ
12.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Các hệ thống kinh tế thị trường nói chung thuộc loại hệ thống nào?
13.
[ Chương 2. VisualFoxpro ]
Kiểu logic trong visual fox có độ rộng tối đa là
14.
[ Chương 2. VisualFoxpro ]
Hàm Substr(“Tk111001”,3,3) trả về kết quả:
15.
[ Chương 2. VisualFoxpro ]
Hàm CTOD(24/10/2013) trả về
16.
[ Chương 2. VisualFoxpro ]
Tệp dữ liệu trong Visual fox có phần mở rộng là
17.
[ Chương 1. HTTT TCDN ]
Hệ thống thị trường tự do thuộc loại hệ thống nào?
18.
[ Chương 3. Internet & TMĐT ]
Người mua nên làm thế nào để hạn chế bị đánh cắp số thẻ tín dụng khi mua hàng trên mạng?
19.
[ Chương 2. VisualFoxpro ]
Cách viết từ khóa nào sau đây sai?
20.
[ Chương 2. VisualFoxpro ]
kiểu ngày tháng trong visual fox có độ rộng tối đa là