Bài kiểm tra bổ sung

Welcome to your Bài kiểm tra bổ sung

Họ Và Tên Lớp Email Phone Number
1. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Các website xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh cần có chức năng nào nhất?

2. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Loại hình Thương mại điện tử mà đối tác kinh doanh là các doanh nghiệp:

3. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Đâu là ứng dụng thư điện tử?

4. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]


  1. Website XYZ có dịch vụ giúp các cá nhân bán hàng cho các cá nhân khác và thu một khoản phí trên các giao dịch được thực hiện. Website XYZ là mô hình TMĐT nào?

5. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

FTP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?

6. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Tổ hợp phím nào để trình chiếu từ slide hiện tại

7. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Chức năng nào không phải là chức năng chính của công cụ soạn thảo văn bản?

8. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Các hệ thống kinh tế thị trường nói chung thuộc loại hệ thống nào?

9. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Công cụ phân tích dữ liệu hồi qui

10. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Thông tin đầu ra của hệ thống hỗ trợ quyết định là gì?

11. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Khi lưu tệp trình diễn trong powerpoint 2013 thì tên tệp có phần mở rộng là gì?

12. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Tham số Set Target Cell (Set Objective)  trong solver dùng làm gì?

13. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Các loại hoạt động quản lí bao gồm

14. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Theo cách hiểu chung hiện nay, để tiến hành các hoạt động thương mại là việc sử dụng
Internet

15. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Tên miền nào dưới đây hợp lệ:

16. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Tên trường nào sau đây trong Visual Fox là hợp lệ:

17. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Thông tin đầu ra nào không phải của hệ thống thông tin quản lý?

18. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Để tạo màu nền cho slide ta click chuột phải và chọn:

19. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Hệ thống thông tin doanh nghiệp không có thành phần nào trong các thành phần sau đây:

20. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Giả sử có biến X=’Tin học’, Lệnh Len([A]) trả về kết quả:

21. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Địa chỉ IP nào dưới đây là hợp lệ?

22. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Tab nào để tạo hiệu ứng cho đối tượng trên slide

23. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Các hệ thống kinh tế bao cấp thuộc loại hệ thống nào?

24. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Tab nào tạo hiệu ứng chuyển động cho slide

25. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Công cụ phân tích dữ liệu thống kê mô tả:

26. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Tham số Subject to the Constraints trong solver dùng làm gì?

27. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Mạng tiền thân của mạng Internet có tên là gì?

28. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Hệ thống xử lí nghiệp vụ do ai đảm nhiệm?

29. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Hàm VAL(“12A4H”) trả về kết quả:

30. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Hệ thống thông tin bán hàng thuộc loại hệ thống nào?

31. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

ISP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?

32. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Trong visual fox, cách viết hằng ngày tháng nào đúng

33. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

WWW là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?

34. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Hàm CTOD(24/10/2013) trả về

35. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Mọi phần tử nằm ngoài một hệ thống có đặc điểm nào dưới đây là sai?

36. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Loại hình Thương mại điện tử mà đối tác kinh doanh là giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng là:

37. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Các thành phần của tên miền được phân cách bằng ký tự gì?

38. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Trong các thuật ngữ dưới, thuật ngữ nào KHÔNG chỉ các giao thức?

39. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Để thoát khỏi Visual fox, cách nào sai?

40. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Trong các hằng sau đây hằng nào không phải là hằng xâu

41. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Qui trình để giải các bài toán tối ưu sử dụng Solver thực hiện theo các bước sau:
1. Xây dựng các ràng buộc (Constraints)
2. Xây dựng hàm mục tiêu (Objective Function)
3. Sử dụng Solver để tìm phương án tối ưu
4.Tổ chức dữ liệu trên bảng tính Excel

42. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Kiểu logic trong visual fox có độ rộng tối đa là

43. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Cách viết từ khóa nào sau đây sai?

44. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Kiểu số trong Visual Fox có độ rộng tối đa là

45. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Mục tiêu của hệ thống thông tin doanh nghiệp là gì?

46. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Tên trường nào sau đây trong Visual Fox không hợp lệ

47. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

FireFox là gì?

48. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Mục đích chính của việc đưa ra tên miền là gì?

49. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Các việc cần làm để xây dựng một website cho doanh nghiệp?

50. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Kiểu dữ liệu nào không phải là kiểu dữ liệu của Visual Fox

51. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Trong custom animation, chức năng tạo hiệu ứng đi vào cho đối tượng

52. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Tệp dữ liệu trong Visual fox có phần mở rộng là

53. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Trong visual Fox cách viết hằng đúng là

54. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Trong custom animation, chức năng tạo hiệu ứng làm nổi bật cho đối tượng

55. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Kiểu dữ liệu nào không phải là kiểu dữ liệu của Visual Fox

56. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Bộ giao thức nào đƣợc dùng chủ yếu trên Internet?

57. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Phím nào để bắt đầu trình chiếu từ đầu

58. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

HTTP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?

59. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Hệ thống thông tin doanh nghiệp không có thành phần nào trong các thành phần sau đây:

60. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Hàm Substr(“Tk111001”,3,3) trả về kết quả:

61. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Người mua nên làm thế nào để hạn chế bị đánh cắp số thẻ tín dụng khi mua hàng trên mạng?

62. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Hệ thống thị trường tự do thuộc loại hệ thống nào?

63. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Phương tiện thanh toán điện tử được dùng phổ biến nhất

64. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Công cụ solver trong excel có chức năng gì?

65. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Chỉ ra yếu tố không phải khó khăn khi tham gia TMĐT

66. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

kiểu ngày tháng trong visual fox có độ rộng tối đa là

67. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Hàm Str(16/3,5,2) trả về kết quả

68. 

Your new question!

69. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

TCP/IP là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?

70. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Các mạng trên Internet thường được kết nối với nhau bởi thiết bị có tên gọi là gì?

Trả lời