Bài kiểm tra bổ sung

Bạn chỉ được phép kiểm tra một lần và bạn đã nộp bài.

You are only allowed 1 try and have already submitted your quiz.

Trả lời