Bài kiểm tra bổ sung

Welcome to your Bài kiểm tra bổ sung

Họ Và Tên Lớp Email Phone Number
1. Công cụ phân tích dữ liệu thống kê mô tả:
2. FTP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
3. Trong các hằng sau đây hằng nào không phải là hằng xâu
4. Các loại hoạt động quản lí bao gồm
5. Tệp dữ liệu trong Visual fox có phần mở rộng là
6. Kiểu dữ liệu nào không phải là kiểu dữ liệu của Visual Fox
7. WWW là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
8. Loại hình Thương mại điện tử mà đối tác kinh doanh là các doanh nghiệp:
9. Các thành phần của tên miền được phân cách bằng ký tự gì?
10. Theo cách hiểu chung hiện nay, để tiến hành các hoạt động thương mại là việc sử dụng
Internet
11. Tổ hợp phím nào để trình chiếu từ slide hiện tại
12. Phương tiện thanh toán điện tử được dùng phổ biến nhất
13. TCP/IP là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
14. Cách viết từ khóa nào sau đây sai?
15. Đâu là ứng dụng thư điện tử?
16. Trong các thuật ngữ dưới, thuật ngữ nào KHÔNG chỉ các giao thức?
17. Thông tin đầu ra nào không phải của hệ thống thông tin quản lý?
18. Mạng tiền thân của mạng Internet có tên là gì?
19. Địa chỉ IP nào dưới đây là hợp lệ?
20. Chỉ ra yếu tố không phải khó khăn khi tham gia TMĐT
21. Tab nào tạo hiệu ứng chuyển động cho slide
22. Trong custom animation, chức năng tạo hiệu ứng làm nổi bật cho đối tượng
23. Qui trình để giải các bài toán tối ưu sử dụng Solver thực hiện theo các bước sau:
1. Xây dựng các ràng buộc (Constraints)
2. Xây dựng hàm mục tiêu (Objective Function)
3. Sử dụng Solver để tìm phương án tối ưu
4.Tổ chức dữ liệu trên bảng tính Excel
24. Trong custom animation, chức năng tạo hiệu ứng đi vào cho đối tượng
25. Hàm VAL(“12A4H”) trả về kết quả:
26. Giả sử có biến X=’Tin học’, Lệnh Len([A]) trả về kết quả:
27. Các hệ thống kinh tế thị trường nói chung thuộc loại hệ thống nào?
28. ISP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
29.

Mọi phần tử nằm ngoài một hệ thống có đặc điểm nào dưới đây là sai?

30. Thông tin đầu ra của hệ thống hỗ trợ quyết định là gì?
31. Người mua nên làm thế nào để hạn chế bị đánh cắp số thẻ tín dụng khi mua hàng trên mạng?
32. kiểu ngày tháng trong visual fox có độ rộng tối đa là
33. Các việc cần làm để xây dựng một website cho doanh nghiệp?
34. Kiểu logic trong visual fox có độ rộng tối đa là
35. Khi lưu tệp trình diễn trong powerpoint 2013 thì tên tệp có phần mở rộng là gì?
36. Các mạng trên Internet thường được kết nối với nhau bởi thiết bị có tên gọi là gì?
37. Để tạo màu nền cho slide ta click chuột phải và chọn:
38. Tham số Set Target Cell (Set Objective)  trong solver dùng làm gì?
39. Mục đích chính của việc đưa ra tên miền là gì?
40. Các hệ thống kinh tế bao cấp thuộc loại hệ thống nào?
41. Hàm Str(16/3,5,2) trả về kết quả
42. Hệ thống thông tin bán hàng thuộc loại hệ thống nào?
43. Loại hình Thương mại điện tử mà đối tác kinh doanh là giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng là:
44. FireFox là gì?
45. Hệ thống thị trường tự do thuộc loại hệ thống nào?
46. Hệ thống xử lí nghiệp vụ do ai đảm nhiệm?
47. Chức năng nào không phải là chức năng chính của công cụ soạn thảo văn bản?
48. Công cụ solver trong excel có chức năng gì?
49. Hàm Substr(“Tk111001”,3,3) trả về kết quả:
50. HTTP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
51. Tên trường nào sau đây trong Visual Fox là hợp lệ:
52. Tham số Subject to the Constraints trong solver dùng làm gì?
53. Phím nào để bắt đầu trình chiếu từ đầu
54. Mục tiêu của hệ thống thông tin doanh nghiệp là gì?
55. Tab nào để tạo hiệu ứng cho đối tượng trên slide
56. Bộ giao thức nào đƣợc dùng chủ yếu trên Internet?
57. Your new question!
58. Kiểu dữ liệu nào không phải là kiểu dữ liệu của Visual Fox
59. Trong visual fox, cách viết hằng ngày tháng nào đúng
60. Hệ thống thông tin doanh nghiệp không có thành phần nào trong các thành phần sau đây:
61. Để thoát khỏi Visual fox, cách nào sai?
62. Tên miền nào dưới đây hợp lệ:
63. Hàm CTOD(24/10/2013) trả về
64. Công cụ phân tích dữ liệu hồi qui
65. Hệ thống thông tin doanh nghiệp không có thành phần nào trong các thành phần sau đây:
66. Kiểu số trong Visual Fox có độ rộng tối đa là
67.

  1. Website XYZ có dịch vụ giúp các cá nhân bán hàng cho các cá nhân khác và thu một khoản phí trên các giao dịch được thực hiện. Website XYZ là mô hình TMĐT nào?

68.

Các website xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh cần có chức năng nào nhất?

69. Trong visual Fox cách viết hằng đúng là
70. Tên trường nào sau đây trong Visual Fox không hợp lệ

Trả lời