Bài kiểm tra bổ sung

Welcome to your Bài kiểm tra bổ sung

Họ Và Tên Lớp Email Phone Number
1. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Công cụ phân tích dữ liệu thống kê mô tả:

2. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Giả sử có biến X=’Tin học’, Lệnh Len([A]) trả về kết quả:

3. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

ISP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?

4. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Trong visual Fox cách viết hằng đúng là

5. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Trong visual fox, cách viết hằng ngày tháng nào đúng

6. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Kiểu logic trong visual fox có độ rộng tối đa là

7. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Trong các hằng sau đây hằng nào không phải là hằng xâu

8. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Kiểu dữ liệu nào không phải là kiểu dữ liệu của Visual Fox

9. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Trong custom animation, chức năng tạo hiệu ứng làm nổi bật cho đối tượng

10. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Phương tiện thanh toán điện tử được dùng phổ biến nhất

11. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Tên miền nào dưới đây hợp lệ:

12. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]


  1. Website XYZ có dịch vụ giúp các cá nhân bán hàng cho các cá nhân khác và thu một khoản phí trên các giao dịch được thực hiện. Website XYZ là mô hình TMĐT nào?

13. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Công cụ phân tích dữ liệu hồi qui

14. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Các việc cần làm để xây dựng một website cho doanh nghiệp?

15. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Thông tin đầu ra của hệ thống hỗ trợ quyết định là gì?

16. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Loại hình Thương mại điện tử mà đối tác kinh doanh là các doanh nghiệp:

17. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Địa chỉ IP nào dưới đây là hợp lệ?

18. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Đâu là ứng dụng thư điện tử?

19. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Mục tiêu của hệ thống thông tin doanh nghiệp là gì?

20. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Các hệ thống kinh tế bao cấp thuộc loại hệ thống nào?

21. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Để tạo màu nền cho slide ta click chuột phải và chọn:

22. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Các thành phần của tên miền được phân cách bằng ký tự gì?

23. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Mọi phần tử nằm ngoài một hệ thống có đặc điểm nào dưới đây là sai?

24. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Tên trường nào sau đây trong Visual Fox không hợp lệ

25. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Hàm CTOD(24/10/2013) trả về

26. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

WWW là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?

27. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Loại hình Thương mại điện tử mà đối tác kinh doanh là giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng là:

28. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

kiểu ngày tháng trong visual fox có độ rộng tối đa là

29. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Để thoát khỏi Visual fox, cách nào sai?

30. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Kiểu số trong Visual Fox có độ rộng tối đa là

31. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Thông tin đầu ra nào không phải của hệ thống thông tin quản lý?

32. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Tham số Set Target Cell (Set Objective)  trong solver dùng làm gì?

33. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Bộ giao thức nào đƣợc dùng chủ yếu trên Internet?

34. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Hàm Substr(“Tk111001”,3,3) trả về kết quả:

35. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Tệp dữ liệu trong Visual fox có phần mở rộng là

36. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Mục đích chính của việc đưa ra tên miền là gì?

37. 

Your new question!

38. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Các website xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh cần có chức năng nào nhất?

39. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Hệ thống thông tin doanh nghiệp không có thành phần nào trong các thành phần sau đây:

40. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Hệ thống thông tin doanh nghiệp không có thành phần nào trong các thành phần sau đây:

41. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Công cụ solver trong excel có chức năng gì?

42. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Các mạng trên Internet thường được kết nối với nhau bởi thiết bị có tên gọi là gì?

43. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Các loại hoạt động quản lí bao gồm

44. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Cách viết từ khóa nào sau đây sai?

45. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Hàm Str(16/3,5,2) trả về kết quả

46. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Trong các thuật ngữ dưới, thuật ngữ nào KHÔNG chỉ các giao thức?

47. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Trong custom animation, chức năng tạo hiệu ứng đi vào cho đối tượng

48. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

FireFox là gì?

49. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

HTTP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?

50. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

TCP/IP là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?

51. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Tổ hợp phím nào để trình chiếu từ slide hiện tại

52. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Người mua nên làm thế nào để hạn chế bị đánh cắp số thẻ tín dụng khi mua hàng trên mạng?

53. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Kiểu dữ liệu nào không phải là kiểu dữ liệu của Visual Fox

54. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Chỉ ra yếu tố không phải khó khăn khi tham gia TMĐT

55. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Tham số Subject to the Constraints trong solver dùng làm gì?

56. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Mạng tiền thân của mạng Internet có tên là gì?

57. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Các hệ thống kinh tế thị trường nói chung thuộc loại hệ thống nào?

58. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Khi lưu tệp trình diễn trong powerpoint 2013 thì tên tệp có phần mở rộng là gì?

59. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Phím nào để bắt đầu trình chiếu từ đầu

60. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Tab nào tạo hiệu ứng chuyển động cho slide

61. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Hàm VAL(“12A4H”) trả về kết quả:

62. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Chức năng nào không phải là chức năng chính của công cụ soạn thảo văn bản?

63. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Tab nào để tạo hiệu ứng cho đối tượng trên slide

64. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Qui trình để giải các bài toán tối ưu sử dụng Solver thực hiện theo các bước sau:
1. Xây dựng các ràng buộc (Constraints)
2. Xây dựng hàm mục tiêu (Objective Function)
3. Sử dụng Solver để tìm phương án tối ưu
4.Tổ chức dữ liệu trên bảng tính Excel

65. 
[Chương 2. VisualFoxpro]

Tên trường nào sau đây trong Visual Fox là hợp lệ:

66. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

FTP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?

67. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Hệ thống thông tin bán hàng thuộc loại hệ thống nào?

68. 
[Chương 3. Internet & TMĐT]

Theo cách hiểu chung hiện nay, để tiến hành các hoạt động thương mại là việc sử dụng
Internet

69. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Hệ thống thị trường tự do thuộc loại hệ thống nào?

70. 
[Chương 1. HTTT TCDN]

Hệ thống xử lí nghiệp vụ do ai đảm nhiệm?

Trả lời