Các dạng bài tập Foxpro

Bài tập foxpro THUD CÁC DẠNG BÀI FOX HAY GẶP DẠNG 1: Nhập dự liệu và chỉ ra các trường phải nhập? vì sao? Ví dụ:quản lí vật tư Đáp án: use QLVT APPEND Các trƣờng cần phải nhập là: số phiếu, mã vật tư, sản lượng, đơn giá vì: trường thành tiền không phải nhập vì đc tính thông …

Ngân hàng trắc nghiệm internet và thương mại điện tử.

Câu 1: Mạng Internet đƣợc hình thành vào thời gian nào của thế kỷ 20? a) Đầu thập kỷ 60 b) Cuối thập kỷ 60 c) Đầu thập kỷ 70 d) Cuối thập kỷ 70 Câu 2: Sự kiện nào đƣợc coi là khởi đầu cho việc hình thành mạng Internet? a) Sự ra đời của Cơ quan quản lý …

Deep Learning

Deep learning is a set of algorithms in machine learning that attempt to learn layered models of inputs, commonly neural networks. The layers in such models correspond to distinct levels of concepts, where higher-level concepts are defined from lower-level ones, and the same lower-level concepts can help to define many higher-level concepts Deep learning is just a buzzword for neural …

[2012] A hybrid feature selection for fault prediction

Software fault prediction plays a vital role in software quality assurance. Identifying the faulty modules helps to better concentrate on those modules and helps improve the quality of the software. With increasing complexity of software nowadays feature selection is important to remove the redundant, irrelevant and erroneous data from the dataset. In general, Feature selection is done mainly based on …

Filter- versus Wrapper-based Feature Selection For credit scoring

We address the problem of credit scoring as a classification and feature subset selection problem. Based on the current framework of sophisticated feature selection methods, we identify features that contain the most relevant information to distinguish good loan payers from bad loan payers. The feature selection methods are validated on several real world datasets with different types of classifiers. We …