TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN

1.1.1.    Khái niệm phần mềm kế toán. Phần mềm là một tập hợp các tập tin có mối liên hệ chặt chẽ…

1 2 3 4 12