slide_icon

ADVANCED . STRONG . RELIABLE

The Optimizer, an easy to customizable multi-purpose theme with lots of powerful features.

SangHv
Using Excel Solver in Excel 2007

Using Excel Solver in Excel 2007

Video demo: sanghv

Tutorial Excel Solver 2007

Tutorial Excel Solver 2007

Video demo: Tutorial Excel Solver 2007 sanghv

Create a clock with PowerPoint 2003

Create a clock with PowerPoint 2003

Hướng dẫn tạo đồng hồ với powerpoint 2003 sanghv

Mail Merge

Mail Merge

Video: Mail Merge with MS WORD 2003 sanghv

Các loại hệ thống thông tin trong doanh nghiệp

Các loại hệ thống thông tin trong doanh nghiệp

Hệ thống xử lý giao dịch (TPS) Giao dịch bất kỳ hoạt động và các sản phẩm là một phần...

Lập trình C#

Lập trình C#

Slides:Chapter1: Chapter I C# FundamentalsChương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5 Slides và bài tập tham khảoBooks:Kỹ thuật lập trình với...

Tứ dung trong nghệ thuật dùng người – st

Tứ dung trong nghệ thuật dùng người – st

Một người lãnh đạo phải có suy nghĩ rộng rãi, khí độ khoáng đạt để có thể chấp nhận nhân...

Phát triển hệ thống thông tin trong doanh nghiệp

Phát triển hệ thống thông tin trong doanh nghiệp

1.1 HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Hệ thống thông tin là gì? – Thông tin được hiểu...

Lý luận chung về công tác kế toán tiền lương

Lý luận chung về công tác kế toán tiền lương

  1.3.1 Tiền lương và các phương pháp tính lương 1.3.1.1 Lí luận chung về tiền lương        Trong giai...

Lý luận chung về công tác vốn bằng tiền trong doanh nghiệp 1.2.1.  Khái niệm và phân loại vốn bằng...