OOP2020: Lập trình hướng đối tượng với C++ (CSLT HP2) CQ55/41.LT_ (1/2020)

Giới thiệu về C++

1. Lịch sử của C++
C được phát minh bởi Dennis Ritchie năm 1972
C++ được đưa ra bởi Bjarne Stroustrup
2. Mở rộng của C++
2.1. Lời chú thích

Comments are closed.