Giới thiệu về C++

1. Lịch sử của C++
C được phát minh bởi Dennis Ritchie năm 1972
C++ được đưa ra bởi Bjarne Stroustrup
2. Mở rộng của C++
2.1. Lời chú thích