• Giới thiệu

  Giới thiệu về môn học

 • Chương 1: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng
  No items in this section
 • Chương 2: Giới thiệu về C++
  No items in this section
 • Chương 3: Lớp và đối tượng
  No items in this section
 • Chương 4: Kế thừa
  No items in this section
 • Chương 5: Đa hình
  No items in this section
 • Chương 6: Khuôn hình mẫu
  No items in this section

Giới thiệu môn học lập trình hướng đối tượng

Tên môn: Lập trình hướng đối tượng với C++
Thời lượng: 2 tc
-30 tiết trên lớp
-15 tiết tự học
Kiến thức tiên quyết:
-Lập trình căn bản
-Lập trình C, C++
-Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Giảng viên:
-Hà Văn Sang
-Bộ môn: Tin học TCKT –Khoa HTTT