Giới thiệu môn học lập trình hướng đối tượng

Tên môn: Lập trình hướng đối tượng với C++
Thời lượng: 2 tc
-30 tiết trên lớp
-15 tiết tự học
Kiến thức tiên quyết:
-Lập trình căn bản
-Lập trình C, C++
-Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Giảng viên:
-Hà Văn Sang
-Bộ môn: Tin học TCKT –Khoa HTTT