OOP2020: Lập trình hướng đối tượng với C++ (CSLT HP2) CQ55/41.LT_ (1/2020)

2 students

GIỚI THIỆU

Giảng viên: HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TCKT – Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế -HVTC TEL: O982.16.5568 Email: sanghv[at]hvtc.edu.vn

Mục đích: • Nắm được các khái niệm cơ bản về kỹ thuật lập trình hướng đối tượng. • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình C++, C#… • Giải các bài toán tài chính – kế toán bằng phương pháp hướng đối tượng.

Thời lượng: • 2 tín chỉ ~ 33 tiết (Lí thuyết + Thực hành)

  • 33 tiết (trên lớp) + 15 tiết (tự nghiên cứu)

Tài liệu: 1. Bài giảng CSLT HP2 – HVTC (PDF) 2. Các tài liệu, giáo trình khác về C, C++, C# 3. Các slide, sách điện tử liên quan tại http://www.sanghv.com

Bài tập thực hành:

ĐÁNH GIÁ

• Các bài thực hành trên máy • Bài kiểm tra trên máy

• Bài dịch và báo cáo

•Bài kiểm tra viết trên lớp (30%) • Thi: Viết (70%)

NỘI DUNG:

Giới thiệu

• CHƯƠNG I: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng OOP (pdf)

• CHƯƠNG II: Giới thiệu về C++ (pdf)

• CHƯƠNG III: Lớp & đối tượng (pdf) (pdf2)

• CHƯƠNG IV: Kế thừa (pdf)

• CHƯƠNG V: Đa hình (pdf)

• CHƯƠNG VI: Khuôn hình mẫu (pdf)

Công cụ:

Turbo C++/C Windows 7/8/8.1/10 32+64bit

TC++ for windows 10 fullscreen

Tài liệu tham khảo:

Instructor

User Avatar sanghv

Free

Comments are closed.