• CHƯƠNG I: Hệ thống thông tin Tài chính DN
  No items in this section
 • CHƯƠNG II: Hệ QTCSDL Visual Foxpro
  No items in this section
 • CHƯƠNG III: Internet & TMĐT
  No items in this section
 • Kiểm tra điều kiện

Kiểm tra tin học ứng dụng

 • No
 • 00:20:00
 • 80%
 • 30

Kiểm tra điều kiện môn tin học ứng dụng.