Rename multiple files

Renaming Procedures In all the following examples, unless otherwise noted, it is assumed that all files in the current directory are to be renamed – ie. the first parameter is “*.*”. If, in fact, the files to be renamed are not in the current directory, the path must be included as appropriate. If only some files are to be renamed, …

Tứ dung trong nghệ thuật dùng người – st

Một người lãnh đạo phải có suy nghĩ rộng rãi, khí độ khoáng đạt để có thể chấp nhận nhân tài, chấp nhận được sự vượt qua bản thân của một tài năng trên phương diện nào đó của cán bộ quản lý doanh nghiệp hay một nhân viên thông thườngDưới bạn càng có nhiều nhân tài và tài năng …