Các loại hệ thống thông tin trong doanh nghiệp

Hệ thống xử lý giao dịch (TPS) Giao dịch bất kỳ hoạt động và các sản phẩm là một phần của hoạt động bình thường của một tổ chức. Trong hệ thống TPS, nó ghi lại và quản lý dữ liệu này, nhưng nó không chuyển đổi dữ liệu này thành thông tin. Hình thức này của hệ thống thông …

Introducing Applied Informatics 2011

Understand the concept of file system Proficient use of presentation tools Solving problems using Excel spreadsheets economic Mastering FoxPro DBMS, in solving problems of financial management – economic Proficient use of Internet and e-commerce Download files: 1. Introduce 2. Chapter 1: AIS- Accounting Information System 3. Chapter 2: Visual Foxpro DBMS 4. Chapter 3: Internet & E-commerce —- Tools: 1. …