Lý luận chung về công tác vốn bằng tiền trong doanh nghiệp 1.2.1.  Khái niệm và phân loại vốn bằng tiền ·        Vốn bằng tiền: Vốn bằng tiền là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thuộc tài sản lưu động được hình thành chủ yếu trong quá trình bán hàng và trong thanh toán. …

Hệ thống thông tin kế toán

1.1.1.  HTTT kế toán và vai trò của nó trong doanh nghiệp ·        HTTT kế toán Thông tin là một yếu tố quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mọi tổ chức nói chung, của doanh nghiệp nói riêng; nhất là trong điều kiện hiện nay, cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt, thông …

Economic Infomation System Development

Course: Economic Infomation System DevelopmentIntroduceChapter 1: OverviewChapter 2: PlaningChapter 3 – Determining System RequirementsChapter 4 – Process ModelingChapter 5- Data ModelingChapter 6 – Designing DatabasesChapter 7 – Designing Forms and ReportsChapter 8 – System ImplementationChapter 9 – Maintaining Information SystemsĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPsanghv “Auto F5 reload window” options Default timeout * Timeout for this page * Add random value to …

Introducing Applied Informatics 2011

Understand the concept of file system Proficient use of presentation tools Solving problems using Excel spreadsheets economic Mastering FoxPro DBMS, in solving problems of financial management – economic Proficient use of Internet and e-commerce Download files: 1. Introduce 2. Chapter 1: AIS- Accounting Information System 3. Chapter 2: Visual Foxpro DBMS 4. Chapter 3: Internet & E-commerce —- Tools: 1. …