HVTC-Thông tin tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2014

Học viện Tài chính thông báo thông tin tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2014   Tên trường Ngành học Ký hiệu trường Mã ngành Khối thi Tổng chỉ tiêu Ghi chú (1) (2) (3) (4) (5) (6) HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HTC 4150 – Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước; – Phương thức TS: Tổ …

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 138/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 2011 THÔNG TƯ Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ …

Nhiệm vụ của kế toán vật tư

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN VẬT TƯ. Nhiệm vụ chính của kế toán vật tư là: – Lập phiếu nhập xuất kho mỗi khi nhập hay xuất hàng hoá. vào sổ chi tiết theo dõi nhập xuất tồn kho theo từng mặt hàng có trong kho – Định kỳ (tùy theo DN : 1 tuần, 1 tháng ….) đối chiếu …

Thông tư 45 về kế toán tài sản cố định (TSCĐ)

8 ĐIỂM ĐỔI MỚI TRONG THÔNG TƯ 45: Thứ nhất, về tiêu chuẩn nhận biết TSCĐ, Thông tư 45 quy định nguyên giá TSCĐ phải có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên trong khi Thông tư 203 quy định là 10 triệu đồng. Đối với TSCĐ doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo …

ĐIỂM MỚI VỀ THUẾ GTGT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2014

Về phạm vi, đối tượng không chịu thuế: – Quy định rõ “Sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-ốt mà thành phần chính là Na-tri-clo-rua (NaCl).” – Đưa thêm thành phần chính là Na-tri-clo-rua (NaCl). – Quy định rõ 1 số loại bảo hiểm không chịu thuế: BH tai nạn …

Lý luận chung về công tác kế toán tiền lương

  1.3.1 Tiền lương và các phương pháp tính lương 1.3.1.1 Lí luận chung về tiền lương        Trong giai đoạn hiện nay, tiền lương luôn được coi là một bộ phận quan trọng của giá trị hàng hoá. Nó chịu tác động bởi nhiều yếu tố như kinh tế, chính trị, xã hội, lịch sử. Ngược lại tiền lương …

Lý luận chung về công tác vốn bằng tiền trong doanh nghiệp 1.2.1.  Khái niệm và phân loại vốn bằng tiền ·        Vốn bằng tiền: Vốn bằng tiền là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thuộc tài sản lưu động được hình thành chủ yếu trong quá trình bán hàng và trong thanh toán. …