Ôn thi trắc nghiệm tin học ứng dụng – hvtc

Welcome to your Ôn thi Tin học ứng dụng 2020 - hvtc - aof

Họ Và Tên Lớp Email Phone Number
1. Để thoát khỏi Visual fox, cách nào sai?
2. Trong custom animation, chức năng tạo hiệu ứng đi vào cho đối tượng
3. Trong các thuật ngữ dưới, thuật ngữ nào KHÔNG chỉ các giao thức?
4. Các hệ thống kinh tế thị trường nói chung thuộc loại hệ thống nào?
5. Loại hình Thương mại điện tử mà đối tác kinh doanh là các doanh nghiệp:
6. Thông tin đầu ra của hệ thống hỗ trợ quyết định là gì?
7. Hàm VAL(“12A4H”) trả về kết quả:
8. Tham số Set Target Cell (Set Objective)  trong solver dùng làm gì?
9. Trong visual Fox cách viết hằng đúng là
10. ISP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
11.

  1. Website XYZ có dịch vụ giúp các cá nhân bán hàng cho các cá nhân khác và thu một khoản phí trên các giao dịch được thực hiện. Website XYZ là mô hình TMĐT nào?

12. Chức năng nào không phải là chức năng chính của công cụ soạn thảo văn bản?
13. Loại hình Thương mại điện tử mà đối tác kinh doanh là giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng là:
14. Hàm Str(16/3,5,2) trả về kết quả
15. Công cụ solver trong excel có chức năng gì?
16. Hệ thống thị trường tự do thuộc loại hệ thống nào?
17. HTTP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
18. Tab nào để tạo hiệu ứng cho đối tượng trên slide
19. Kiểu logic trong visual fox có độ rộng tối đa là
20.

Các website xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh cần có chức năng nào nhất?


Câu hỏi ôn thi môn tin học ứng dụng:

  • Chương 1: hệ thống thông tin TCDN
  • • Nắm được các khái niệm cơ bản về Hệ thống thông tin (HTTT) Và HTTT TCDN
  • • Sử dụng thành thạo công cụ trình chiếu
  • • Giải các bài toán kinh tế bằng bảng tính Excel
  • Chương 2: Quản trị dữ liệu tài chính – Visual Foxpro
  • Có khả năng quản trị dữ liệu tài chính sử dụng Hệ QT CSDL VISUAL FOXPRO
  • Chương 3: Internet & TMĐT

Trả lời