Ôn thi trắc nghiệm tin học ứng dụng – hvtc

Welcome to your Ôn thi Tin học ứng dụng 2020 - hvtc - aof

Họ Và Tên Lớp Email Phone Number

Câu hỏi ôn thi môn tin học ứng dụng:

  • Chương 1: hệ thống thông tin TCDN
  • • Nắm được các khái niệm cơ bản về Hệ thống thông tin (HTTT) Và HTTT TCDN
  • • Sử dụng thành thạo công cụ trình chiếu
  • • Giải các bài toán kinh tế bằng bảng tính Excel
  • Chương 2: Quản trị dữ liệu tài chính – Visual Foxpro
  • Có khả năng quản trị dữ liệu tài chính sử dụng Hệ QT CSDL VISUAL FOXPRO
  • Chương 3: Internet & TMĐT

Trả lời