Ôn thi trắc nghiệm tin học ứng dụng – hvtc

Welcome to your Ôn thi Tin học ứng dụng 2020 - hvtc - aof

Họ Và Tên Lớp Email Phone Number
1. Kiểu số trong Visual Fox có độ rộng tối đa là
2. Người mua nên làm thế nào để hạn chế bị đánh cắp số thẻ tín dụng khi mua hàng trên mạng?
3. FireFox là gì?
4. Tên miền nào dưới đây hợp lệ:
5. ISP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
6. Kiểu dữ liệu nào không phải là kiểu dữ liệu của Visual Fox
7. Thông tin đầu ra của hệ thống hỗ trợ quyết định là gì?
8. Kiểu dữ liệu nào không phải là kiểu dữ liệu của Visual Fox
9. HTTP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
10. Tổ hợp phím nào để trình chiếu từ slide hiện tại
11. Cách viết từ khóa nào sau đây sai?
12. TCP/IP là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
13. Công cụ solver trong excel có chức năng gì?
14. Bộ giao thức nào đƣợc dùng chủ yếu trên Internet?
15. Công cụ phân tích dữ liệu hồi qui
16. Các hệ thống kinh tế bao cấp thuộc loại hệ thống nào?
17. Các việc cần làm để xây dựng một website cho doanh nghiệp?
18. Hàm Str(16/3,5,2) trả về kết quả
19. Trong custom animation, chức năng tạo hiệu ứng làm nổi bật cho đối tượng
20. Chức năng nào không phải là chức năng chính của công cụ soạn thảo văn bản?

Câu hỏi ôn thi môn tin học ứng dụng:

  • Chương 1: hệ thống thông tin TCDN
  • • Nắm được các khái niệm cơ bản về Hệ thống thông tin (HTTT) Và HTTT TCDN
  • • Sử dụng thành thạo công cụ trình chiếu
  • • Giải các bài toán kinh tế bằng bảng tính Excel
  • Chương 2: Quản trị dữ liệu tài chính – Visual Foxpro
  • Có khả năng quản trị dữ liệu tài chính sử dụng Hệ QT CSDL VISUAL FOXPRO
  • Chương 3: Internet & TMĐT

Trả lời