Khóa học: Tin học ứng dụng (10/2020)

GIỚI THIỆU

Giảng viên:
TS. HÀ VĂN SANG – Bộ môn Tin học TCKT – Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế
Email: sanghv[at]hvtc.edu.vn

Mục đích:
• Nắm được các khái niệm cơ bản về Hệ thống thông tin (HTTT) Và HTTT TCDN
• Sử dụng thành thạo công cụ trình chiếu
• Giải các bài toán kinh tế bằng bảng tính Excel

• Có khả năng quản trị dữ liệu tài chính sử dụng Hệ QT CSDL VISUAL FOXPRO
• Sử dụng thành thạo Internet và TMĐT

Thời gian học:

Kỳ 1-GĐ2 từ 12/10-28/11/2020

Thời lượng:
2 tín chỉ

• 33 tiết (Lí thuyết + Thực hành)

  • 33 tiết (trên lớp) + 15 tiết (tự nghiên cứu)

Tài liệu:
1. Bài giảng tin học ứng dụng – HVTC (PDF)
2. Các tài liệu, giáo trình khác về Power Point, MS EXCEL, FOXPRO, Internet & TMĐT
3. Các slides, sách điện tử liên quan tại http://www.sanghv.com

Bài tập thực hành:

ĐÁNH GIÁ
• Các bài thực hành trên máy
• Bài kiểm tra trên máy
• Bài kiểm tra viết trên lớp (30%)
• Thi: TN+Viết (70%)

NỘI DUNG:
• CHƯƠNG I: Hệ thống thông tin Tài chính DN (pdf)
• CHƯƠNG II: Quản trị dữ liệu tài chính (pdf)
• CHƯƠNG III: Internet & TMĐT (pdf)

Công cụ:

Tài liệu tham khảo:

Trả lời