[TMĐT]Mô hình kinh doanh

Xác định các thành phần chính của mô hình kinh doanh thương mại điện tử.
■ Mô tả các mô hình kinh doanh B2C chính.
■ Mô tả các mô hình kinh doanh B2B chính.
■ Hiểu các khái niệm và chiến lược kinh doanh chính áp dụng cho thương mại điện tử

Trả lời