[TMĐT]Giới thiệu về thương mại điện tử

■ Hiểu tại sao nghiên cứu thương mại điện tử là quan trọng.
■ Xác định thương mại điện tử, hiểu thương mại điện tử khác với kinh doanh điện tử như thế nào, xác định các khối xây dựng công nghệ chính nằm dưới thương mại điện tử và nhận ra các chủ đề hiện tại chính trong thương mại điện tử.
■ Xác định và mô tả các tính năng độc đáo của công nghệ thương mại điện tử và thảo luận về ý nghĩa kinh doanh của chúng.
■ Mô tả các loại thương mại điện tử chính.
■ Hiểu được sự phát triển của thương mại điện tử từ những năm đầu tiên cho đến ngày nay.
■ Mô tả các chủ đề chính trong nghiên cứu về thương mại điện tử.
■ Xác định các ngành học chính đóng góp cho thương mại điện tử.

Trả lời