Ôn thi tin học ứng dụng 2020

Bài kiểm tra trắc nghiệm môn tin học ứng dụng nhằm giúp sinh viên ôn tập một cách hiệu quả nhất.

Bạn cần điền thông tin như họ tên, lớp, …sau đó tiến hành kiểm tra.

Click here

Welcome to your Ôn thi Tin học ứng dụng 2020 - hvtc - aof

Họ Và Tên Lớp Email Phone Number

Trả lời