Hướng dẫn cài đặt Visual Foxpro 9.0

Bộ cài đặt Visual Foxpro 9.0 dùng cho sinh viên chính qui HVTC.

Cài đặt và chạy trên windows 10 và thấp hơn.

Số serial đăng kí:

FoxPro 9: Link download http://www.sanghv.com/download/Soft/VFP9.zip

Serial: W7YCJ-2RRMD-MMHGG-3MB7C-VBMYB

Video Hướng dẫn

Trả lời