JavaScript Programming Course

Course Objectives

 • Cung cấp các khái niệm cơ bản về: bài toán và thuật toán
 • Cung cấp các kiến thức cơ sở về lập trình
 • Giúp tìm hiểu ngôn ngữ lập trình JavaScript
 • Viết chương trình giải quyết các bài toán cơ bản.

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu
 • Chương 1: Thuật toán và chương trình
 • Chương 2: Giới thiệu về JavaScript và HTML
 • Chương 3: Kiểu dữ liệu và biến
 • Chương 4: Biểu thức điều kiện
 • Chương 5: Vòng lặp
 • Chương 6: Hàm

Kết quả đạt được

 • Hiểu được các khái niệm cơ bản về:
 • thuật toán
 • chương trình
 • ngôn ngữ lập trình
 • Rèn luyện tư duy lập trình và tư duy giải quyết vấn đề trong thực tế
 • Nắm được nền tảng vững chắc về lập trình Javascript cơ bản
 • Giải được các bài toán cơ bản bằng Javascript

Slides:

Introduction

Algorithm and Programming

HTML

Labs:

Thuật toán và mô tả thuật toán: BTH1

LAB html javascript

Trả lời