OOP: kế thừa

Lập trình hướng đối tượng:

Xây dựng lớp Nguoi

Dữ liệu:

-họ tên

ngày sinh

giới tính

Phương thức:

  • Nhập, In

Xây dựng lớp sinh viên kế thừa từ lớp người

Bổ sung: lớp, điểm trung bình

Chương trình chính:

Nhập và in sinh viên.

 

Trả lời