OOP: Đa hình + phương thức ảo

OOP: Đa hình phương và thức ảo

Xây dựng lớp phiếu gồm các thông tin:

  • số phiếu, ngày lập, loại phiếu
  • Phương thức: nhập, in một phiếu.

Xây dựng lớp phiếu nhập xuất vật tư bổ sung thông tin:

  • mã vật tư, tên vật tư, khối lượng, đơn giá
  • Phương thức nhập in.

Chương trình chính:

sử dụng kết gán sớm

Kết gán muộn sử dụng con trỏ.

Phương thức ảo

Trả lời