0

OOP: Đa hình + phương thức ảo

Posted by sanghv on 09/03/2016 in Object Oriented Programing |

OOP: Đa hình phương và thức ảo

Xây dựng lớp phiếu gồm các thông tin:

  • số phiếu, ngày lập, loại phiếu
  • Phương thức: nhập, in một phiếu.

Xây dựng lớp phiếu nhập xuất vật tư bổ sung thông tin:

  • mã vật tư, tên vật tư, khối lượng, đơn giá
  • Phương thức nhập in.

Chương trình chính:

sử dụng kết gán sớm

Kết gán muộn sử dụng con trỏ.

Phương thức ảo

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Tags: , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2007-2018 SangHv at Academy Of Finance – HVTC All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.