OOP: xây dựng lớp số phức

Lập trình hướng đối tượng:

Xây dựng lớp SỐ Phức: có dạng a+bi

Dữ liệu:

– Phần thực, phần ảo

Phương thức:

  • Hàm khởi tạo
  • Nhập, In
  • Cộng
  • Toán tử + 2 số phức

Chương trình chính:

Nhập 2 số phức và in tổng của 2 số phức.

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply