Hanoi, VietNam
84-941964899
84-941964899

OOP: xây dựng lớp mảng một chiều

Lập trình hướng đối tượng:

Xây dựng lớp MẢNG: có dạng A[n]

Dữ liệu:

– n số phẩn tử

  • mảng A[n] phần tử

Phương thức:

  • Hàm khởi tạo
  • Nhập, In
  • Cộng
  • Toán tử + 2 mảng

Chương trình chính:

Nhập 2 số phức và in tổng của 2 mảng.

Related Posts

Leave a reply

Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.