[Dạy con từ thủa còn thơ] Mẹo nhân nhanh hai số có 2 chữ số

Để nhân nhanh 2 số có hai chữ số có dạng

ABxCD ( 10<AB <20,10<CD<20)

Ta lấy (D+AB)x10 sau đó cộng BxC

Công thức chung ABxCD=(D+AB)x10+BxD

Ví dụ:

13×16

=(6+13)x10+3×6

= 190+18

=208

Trả lời