Xây dựng phần mềm kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần phần mềm Bravo

Kết cấu của đề tài bao gồm 3 chương:

– CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ PHÁT TRIỂN HTTT KẾ TOÁN TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP.

– CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HTTT KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY CP PHẦN MỀM BRAVO.

– CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM BRAVO.

Do_An_TranDucAnh_CQ47.41.01

Trả lời